Vouchers en Tickets

  • Tijdens de voorverkoop koopt u op deze website vouchers met de waarde van 1 ticket. Een voucher geeft dus nog geen recht op toegang tot de installatie. Vouchers kunnen worden ingewisseld voor tickets die gelden als toegangsbewijs. Wij brengen u vooraf op de hoogte van het moment dat u uw vouchers kunt inwisselen voor tickets.
  • Met een voucher uit de voorverkoop kunt u dan al een ticket inboeken voordat de officiële ticketverkoop begint. Bij het inwisselen van de voucher kunt u de locatie, datum en tijd van uw bezoek aan OOG Amsterdam selecteren uit de beschikbare locaties en momenten.
  • Met uw voucher heeft u dus een uniek voordeel om een plek in het OOG van uw keuze en op een tijdstip naar keuze te bemachtigen. Wissel uw voucher(s) daarom zo snel mogelijk in voor een ticket op een voor u gewenste datum en tijd.
  • Let op: U kunt uw vouchers inwisselen tot aan de laatste dag van het project, maar doe het zo snel mogelijk. Vanaf het moment dat de voorverkoop van vouchers eindigt en de kaartverkoop van tickets begint, kunnen we niet meer garanderen dat u uw voucher kunt inwisselen voor een plaats in de installatie.
  • Neemt u altijd een geprint ticket mee voor uw bezoek. Dit is uw toegangsbewijs.

Toegangsregels
In verband met de veiligheid gelden regels voor het betreden van de installatie: Om in het OOG plaats te mogen nemen zijn er drie voorwaarden: minimumleeftijd: 16 jaar; minimumlengte: 1.20 meter; maximaal gewicht: 120 kg.

Toegankelijkheid
Om plaats te kunnen nemen in de installatie is het nodig dat bezoekers in staat zijn om zelfstandig 5 treden te beklimmen. Daarnaast verschillen de gebouwen met betrekking tot toegankelijkheid voor mindervaliden. Dit wordt op de website van oogamsterdam.nl aangegeven zodat u hier rekening mee kunt houden.

Algemene voorwaarden
Op de verkoop van tickets zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing:

1.0  Algemeen
1.1 Deze Algemene Bezoekersvoorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Stichting Nieuwe Helden en een bezoeker van projecten van Stichting Nieuwe Helden. Deze Algemene Bezoekersvoorwaarden hebben tevens betrekking op alle handelingen die ter uitvoering van deze overeenkomst worden verricht. Onder bezoeker (hierna: ‘de Bezoeker’) wordt voor deze Algemene Bezoekersvoorwaarden verstaan iedere persoon of rechtspersoon die op enigerlei wijze, direct of indirect, een overeenkomst met Stichting Nieuwe Helden sluit terzake van het bijwonen van een door Stichting Nieuwe Helden dan wel door een derde in de installatie van Stichting Nieuwe Helden (hierna: ‘de installatie’, waaronder ook dient te worden begrepen dat deel van de aan de installatie grenzende openbare weg waartoe Stichting Nieuwe Helden op enigerlei wijze zakelijk gerechtigd is) of een andere locatie, ingezet door Stichting Nieuwe Helden, te organiseren evenement. Daarnaast worden deze Algemene Bezoekersvoorwaarden van toepassing verklaard voor een ieder die enig evenement in de installatie bijwoont, zonder dat de betrokkene direct of indirect een overeenkomst met Stichting Nieuwe Helden heeft gesloten.
1.2 Nieuwe Helden zal al het mogelijke verrichten om het bezoek in de installatie naar wens van de Bezoeker te laten verlopen. Stichting Nieuwe Helden zal optimale zorgvuldigheid jegens de Bezoeker betrachten. Stichting Nieuwe Helden zal tevens trachten de evenementen in de installatie ongestoord te laten plaatsvinden. Stichting Nieuwe Helden spant zich in eventuele overlast of ongemak voor de Bezoeker tot een minimum te beperken, alsmede de veiligheid van de Bezoeker zo veel mogelijk te waarborgen. Stichting Nieuwe Helden verneemt graag suggesties van de Bezoeker ter verbetering van de dienstverlening. De Bezoeker kan terzake te allen tijde contact opnemen met de directie van Stichting Nieuwe Helden. Mocht enige overlast of ongemak in redelijkheid niet te vermijden zijn, dan biedt Stichting Nieuwe Helden hiervoor zijn verontschuldigingen aan.

2.0  Kaartverkoop/Aanbiedingen/ Prijzen
2.1 Alle door Stichting Nieuwe Helden, dan wel door derden gedane aanbiedingen, (programma-) aankondigingen, mededelingen of anderszins verschafte informatie en prijsopgaven zijn vrijblijvend. Stichting Nieuwe Helden aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten in door Stichting Nieuwe Helden en door derden aan de Bezoeker gedane aankondigingen, aanbiedingen, mededelingen of anderszins verschafte informatie en prijsopgaven, dan wel voor fouten gemaakt bij de (voor-) verkoop van plaatsbewijzen door derden, daaronder begrepen de zogenaamde voorverkoopadressen.
2.2 Indien dit hem/haar wordt verzocht, is de Bezoeker te allen tijde verplicht zijn toegangsbewijs en enige kaart die recht geeft op korting op dit toegangsbewijs aan als zodanig kenbare functionarissen van Stichting Nieuwe Helden te tonen. Het toegangsbewijs dient in ieder geval te worden getoond bij binnenkomst van (de betreffende ruimte in) de installatie, ook indien de Bezoeker (de betreffende ruimte in) de installatie heeft verlaten tijdens (de duur van) een evenement.
2.3 De Bezoeker is niet gerechtigd tot verkrijging van restitutie van de toegangsprijs of enige andere vergoeding (i) in geval van verlies of diefstal van zijn/haar toegangsbewijs of (ii) in geval de Bezoeker het toegangsbewijs van een derde anders dan Stichting Nieuwe Helden heeft verkregen en deze afdracht van de toegangsprijs door de derde aan Stichting Nieuwe Helden om redenen aan de zijde van de derde niet plaatsvindt. Indien de Bezoeker om welke reden dan ook geen gebruik maakt van het toegangsbewijs, komt dit voor zijn/haar eigen rekening. Een eenmaal verkregen toegangsbewijs kan niet worden geruild. In deze gevallen vindt evenmin restitutie van de toegangsprijs plaats.
2.4 Toegangsbewijzen zijn nadrukkelijk uitgesloten van herroepingsrecht. Een eenmaal verkregen ticket kan niet worden geruild of teruggebracht. Restitutie van de toegangsprijs is niet mogelijk.
2.5 Vouchers voor de installatie die via de website of andere kanalen verkocht worden kunnen vanaf 18 juli worden ingewisseld voor toegangsbewij(s)(zen) voor een specifieke dag en/of tijd. Een voucher is zelf géén toegangsbewijs. Na 31 juli kan Stichting Nieuwe Helden niet garanderen dat een voucher recht geeft op een plaats in de installatie. Stichting Nieuwe Helden zal de eigenaars van vouchers nadrukkelijk wijzen op deze deadline.

3.0  Verbod doorverkoop e.d.
3.1 De Bezoeker is gehouden om het toegangsbewijs voor een evenement voor zichzelf te houden en derhalve niet op enigerlei wijze aan derden door te verkopen, ter verkoop aan te bieden of in het kader van commerciële doeleinden aan te bieden of te verstrekken.
3.2 De Bezoeker is jegens Stichting Nieuwe Helden gehouden om op geen enkele wijze reclame of enige (andere) vorm van publiciteit te maken in verband met het evenement en een onderdeel daarvan indien dit geschiedt met de intentie het toegangsbewijs (door) te verkopen, een en ander naar oordeel van Stichting Nieuwe Helden.
3.3 De Bezoeker die zijn toegangsbewijs om niet en niet in het kader van commerciële doeleinden aan derden ter beschikking stelt is verplicht om de aan hem als Bezoeker opgelegde verplichtingen zoals verwoord in voorgaande leden van dit artikel ook op te leggen aan degene aan wie hij het toegangsbewijs ter beschikking stelt en staat er jegens Stichting Nieuwe Helden voor in dat deze perso(o)n(en) deze verplichtingen nakomt.
3.4 Indien de Bezoeker zijn verplichtingen zoals verwoord in de voorgaande leden van dit artikel niet nakomt en/of daarvoor niet in kan staan, is de Bezoeker een direct opeisbare boete van € 10.000,- per overtreding aan Stichting Nieuwe Helden verschuldigd en € 5.000,- voor iedere dag dat de overtreding heeft voortgeduurd onverminderd het recht van Stichting Nieuwe Helden om van de Bezoeker bovendien nakoming en/of vergoeding van de gelden of nog te lijden schade te vorderen.

4.0  Verblijf in de installatie
4.1 Gedurende zijn/haar verblijf in de installatie dient de Bezoeker zich in overeenstemming met de openbare orde, de goede zeden en de met betrekking tot de aard van het bezochte evenement geldende regels van fatsoen te gedragen. De Bezoeker is in dit verband tevens verplicht de door de als zodanig kenbare functionarissen van Stichting Nieuwe Helden gegeven aanwijzingen en instructies op te volgen. Indien naar het redelijk oordeel van een leidinggevend functionaris van Stichting Nieuwe Helden de Bezoeker op enigerlei wijze in strijd met deze normen, aanwijzingen of instructies handelt, kan de Bezoeker voor het betreffende evenement de verdere toegang tot de installatie worden ontzegd, zonder dat de Bezoeker enig recht op vergoeding van zijn/haar toegangsbewijs geldend kan maken.
4.2 Het is de Bezoeker onder meer verboden: aan derden in de installatie goederen en schriftelijk informatie zonder uitdrukkelijke toestemming van de directie van welke aard dan ook te koop aan te bieden, dan wel kosteloos te verschaffen; (huis-)dieren de installatie in te brengen; etenswaren en/of (alcoholische) consumpties in de installatie mee te brengen; naar het oordeel van een functionaris van Stichting Nieuwe Helden gevaarlijke en/of voor de bezoekers hinderlijke voorwerpen of stoffen de installatie in te brengen c.q. met zich mee te voeren; Drugs in de installatie mee te nemen en/of te gebruiken.
4.3 In bijzondere gevallen waarin algemene veiligheid zulks redelijkerwijze vereist, kan de bedrijfsleiding van Stichting Nieuwe Helden inzage verlangen in door de Bezoeker meegevoerde (hand-) bagage. Indien zulks noodzakelijk wordt geacht, kan speciaal daarvoor opgeleid en getraind personeel de Bezoeker bovendien verzoeken mee te werken aan een veiligheidsfouillering. In geval van weigering van medewerking kan de Bezoeker de (verdere) toegang tot de installatie worden ontzegd zonder dat de Bezoeker enig recht heeft op restitutie van de prijs van het toegangsbewijs.
4.4 Het is de Bezoeker verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie van Stichting Nieuwe Helden, foto-, video-, film-, geluids- en andere opnameapparatuur in de installatie bij zich te hebben of genoemde apparatuur zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie van Stichting Nieuwe Helden te gebruiken. Telefoontoestellen of andere middelen van draadloze communicatie moeten voor het betreden van de installatie buiten gebruik gesteld worden. De als zodanig kenbare functionarissen van Stichting Nieuwe Helden zijn bevoegd om afgifte te vorderen van eventueel aangetroffen apparatuur en deze gedurende het verblijf van de Bezoeker in de installatie in bewaring te nemen. Bij weigering van medewerking kan de Bezoeker de (verdere) toegang tot de installatie worden ontzegd, zonder dat de Bezoeker enige aanspraak kan maken op restitutie van de prijs van het toegangsbewijs.
4.5 Stichting Nieuwe Helden behoudt zich het recht voor van het evenement waarbij de Bezoeker aanwezig is beeld- en/of geluidsopnamen te (doen) maken. De Bezoeker zal geen auteursrechtelijk of ander bezwaar maken tegen de gebruikmaking van zijn portret/gelijkenis als onderdeel van de openbaarmaking van genoemde evenementen.
4.6 Binnen Stichting Nieuwe Helden gelden in de daartoe aangewezen ruimten regels inzake het rookverbod. De Bezoeker is gehouden zich aan deze voorschriften inzake het roken te houden. De Beheerder van de installatie is bevoegd bij weigering van medewerking van de Bezoeker de (verdere) toegang tot de installatie te ontzeggen, zonder dat de Bezoeker enige aanspraak kan maken op restitutie van de prijs van het toegangsbewijs.

5.0 Aansprakelijkheid van Stichting Nieuwe Helden
5.1 Het verblijf van de Bezoeker in de installatie is voor zijn/haar eigen rekening en risico.
5.2 Stichting Nieuwe Helden is slechts aansprakelijk voor door de Bezoeker geleden zaaks- en/of gevolgschade of de Bezoeker toegebracht letsel, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van opzet of grove schuld van Stichting Nieuwe Helden en/of zijn functionarissen, met dien verstande dat alleen die schade voor vergoeding in aanmerking komt, waartegen Stichting Nieuwe Helden verzekerd is, dan wel, naar redelijkheid en billijkheid, verzekerd had behoren te zijn en voor het daarin gehanteerde maximumbedrag. De aansprakelijkheid van Stichting Nieuwe Helden wordt onder meer uitgesloten voor:
a)    schade ten gevolge van het handelen van derden, waaronder begrepen door Stichting Nieuwe Helden ingeschakelde personen en huurders van (ruimten in) de installatie en de door deze derden ingeschakelde personen;
b)    schade ten gevolge van het niet opvolgen van door de functionarissen van Stichting Nieuwe Helden gegeven instructies en van het niet naleven van de in het algemeen geldende regels van fatsoen;
c)    (gevolg-)schade ten gevolge van niet voorzienbare wijzigingen in de aanvangs- en slottijden van de evenementen waarop de overeenkomst tussen Stichting Nieuwe Helden en de Bezoeker betrekking heeft;
d)    schade op enigerlei wijze veroorzaakt door andere bezoekers.

5.3 Stichting Nieuwe Helden is nimmer aansprakelijk voor door de Bezoeker geleden schade, die is ontstaan ten gevolge van overmacht aan de zijde van Stichting Nieuwe Helden. Onder overmacht wordt mede verstaan elke van de wil van Stichting Nieuwe Helden onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst reeds als mogelijkheid te voorzien -, die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgeweld, burgeroorlog, oproer, rellen, optreden van politie en/of brandweer, werkstaking, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van Stichting Nieuwe Helden c.q. in de installatie, weersomstandigheden en om welke reden dan ook niet-functionerend openbaar vervoer.

6.0  Reclamatie/ klachten
6.1 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst tussen Stichting Nieuwe Helden en de Bezoeker dienen de directie van Stichting Nieuwe Helden binnen acht dagen nadat de uitvoering van de overeenkomst heeft plaatsgevonden of plaats had moeten vinden bij aangetekend schrijven te bereiken. Klachten die na deze termijn worden ingediend worden door Stichting Nieuwe Helden niet in behandeling genomen.
6.2 Reclamatie is niet mogelijk met betrekking tot de volgende klachten en omstandigheden, en leiden derhalve nimmer tot enige verplichting tot schadevergoeding aan de zijde van Stichting Nieuwe Helden: klachten en omstandigheden die betrekking hebben op wijzigingen in het programma, waaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt,

1. wijzigingen in de perso(o)n(en) van optredenden, in de samenstelling van het programma verschuivingen van evenementen naar een andere datum;
2. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op de kwaliteit van de uitvoeringen van de evenementen waarop de overeenkomst tussen Stichting Nieuwe Helden en de Bezoeker betrekking heeft;
3. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak veroorzaakt door andere bezoekers of wederrechtelijke indringers daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, geluidsoverlast, ongepast gedrag, diefstal en molest; bij herhaalde overlast of ongemak door bepaalde, nader te identificeren bezoekers zal Stichting Nieuwe Helden het mogelijke verrichten om deze bezoekers in de toekomst zo nodig de toegang te ontzeggen;
4. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak veroorzaakt door onderhoudswerkzaamheden aan de installatie, dan wel op de gevolgen van deze onderhoudswerkzaamheden die redelijkerwijs op dat moment mochten worden verricht;
5. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak, veroorzaakt door het niet naar behoren functioneren van faciliteiten in de zalen van de installatie;
6. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak, waaronder begrepen beperkt zicht voor de Bezoeker, veroorzaakt door (geluids-) opnamen door de media en de naar aanleiding daarvan getroffen technische voorzieningen in de zalen;
7. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op (geluids-) overlast veroorzaakt door gelijktijdig plaatsvindende evenementen, daaronder begrepen noodzakelijke handelingen die dienen ter voorbereiding op deze evenementen, of die op enige andere wijze met deze evenementen samenhangen, in andere ruimten van de installatie;
8. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op de toewijzing en de verdeling van de plaatsen en/of een door omstandigheden noodzakelijke wijziging van het stoelenplan;
9. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak, waaronder begrepen beperkt zicht op toneel en boventiteling;
10. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op de aan- of afwezigheid van boventiteling, veroorzaakt door het niet naar behoren functioneren van de technische voorzieningen, dan wel de keuze van Stichting Nieuwe Helden die voorziening al dan niet aan te bieden;
11. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak door stakingen van het openbaar vervoer;
12. klachten omdat de Bezoeker de toegang tot de zaal is ontzegd vanwege de omstandigheden dat het evenement in deze zaal reeds een aanvang heeft genomen.

7.0 Persoonsgegevens
7.1 Op de gevraagde persoonsgegevens is de algemene Privacy Policy van Stichting Nieuwe Helden van toepassing.
7.2 De bezoeker kan door Stichting Nieuwe Helden gevraagd worden zich te identificeren. Indien de bezoeker geen identificatie kan laten zien dan wel deze weigert te tonen kan deze de toegang tot Stichting Nieuwe Helden worden ontzegt/geweigerd. In dit geval vindt evenmin restitutie van de toegangsprijs plaats.

8.0  Rechten van Stichting Nieuwe Helden
8.1 Bij overtreding door de Bezoeker van (één of meer van) de bepalingen zoals genoemd in deze algemene voorwaarden is Stichting Nieuwe Helden gerechtigd het toegangsbewijs ongeldig te maken of de bezoeker de (verdere) toegang tot het evenement te weigeren zonder dat de Bezoeker recht heeft op restitutie die hij voor het toegangsbewijs (waaronder begrepen servicekosten) aan Stichting Nieuwe Helden, al dan niet via een (voor)verkoopadres, heeft voldaan. Houders van ongeldig gemaakte toegangsbewijzen hebben geen recht op restitutie.
8.2 Indien aannemelijk is dat er sprake is van een vervalsing van het toegangsbewijs is Stichting Nieuwe Helden bevoegd de houder van dit toegangsbewijs de (verdere) toegang tot het evenement te weigeren, zonder dat de Bezoeker c.q. deze houder aanspraak kan maken op enige schade die hij hierdoor zal lijden.

9.0  Overige voorwaarden / regelingen
9.1 Op deze Algemene Voorwaarden kan Stichting Nieuwe Helden aanvullende en/of regelingen van toepassing verklaren.

10.0 Toepasselijk recht / Bevoegde rechter
10.1 Op deze Algemene Bezoekersvoorwaarden en op de overeenkomst tussen de Bezoeker en Stichting Nieuwe Helden is. Nederlands recht van toepassing.
10.2 Alle geschillen die uit de overeenkomst tussen de Bezoeker en Stichting Nieuwe Helden voortvloeien worden ter uitsluitende berechting voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.